Μελέτες πυροπροστασίας

Το Τεχνικό γραφείο μπορεί να συντάξει μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για κάθε περίπτωση νέου ή υφιστάμενου κτηρίου και οποιαδήποτε χρήση, απλή ή μικτή, σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. 41/2018. Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση ή την ανανέωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών πυροπροστασίας.

Ενεργειακές μελέτες

Με τον όρο Ενεργειακή Αναβάθμιση χώρου ή κτηρίου, εννοούμε τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε: α) να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να λειτουργεί με τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης και β) να έχει τις λιγότερες δυνατές ενεργειακές απώλειες.
Ο βέλτιστος τρόπος για την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων ρύπων είναι η εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειακών παρεμβάσεων. Η επιλογή των απαραίτητων παρεμβάσεων είναι σχετική με την χρήση ενός χώρου, την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται και από άλλους παράγοντες.

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Μετά την εφαρμογή του ν. 4495/2017 από 15-10-2018 η διαδικασία των οικοδομικών αδειών έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την σελίδα odigostoupoliti.eu/tag/e-adeies

Τοπογραφικά

Το γραφείο αναλαμβάνει την μέτρηση επί τόπου και την σύνταξη σε σχέδιο κάθε είδος τοπογραφικού διαγράμματος  οποιασδήποτε έκτασης.

Μελέτες φωτισμού/ ΖΝΧ/ Ηλιακού θερμοσίφωνα/ Φωτοβολταϊκών/ Ήπιες μορφές ενέργειας

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη φωτισμών που στόχο έχει την ανάλυση κάθε χώρου ξεχωριστά, και τον καθορισμό του τρόπου φωτισμού αυτού. Έτσι γίνεται ορθότερη χρήση φωτιστικών και λαμπτήρων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του ηλεκτρικού κόστους. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την μελέτη ΚΕΝΑΚ.

Για το ΖΝΧ (Ζεστό νερό χρήσης) αναλύονται οι ανάγκες του κτηρίου σε αυτό, και προτείνονται τρόποι παραγωγής ΖΝΧ. Για τον ηλιακό θερμοσίφωνα εκτιμάται η θέση, οι διαστάσεις, ο προσανατολισμός και ο τύπος, ώστε να γίνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση. Η μελέτη αυτή γίνεται σε συνδυασμό συνήθως με το ΖΝΧ.

Η μελέτη των φωτοβολταϊκών επίσης, εξετάζει την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού με panels φωτοβολταϊκών.

Γενικά οι μελέτες ήπιων μορφών ενέργειας είναι μία οικονομοτεχνική προσέγγιση, στην αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (π.χ. ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, κ.ο.κ.) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και την απεξάρτηση από τις κλασσικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρισμός).

Scroll to Top